རྒྱ་དམར་ཁྱི་རྒན་ཁོ་པར་ངེས་ཤེས་བརྙེད་ཡོད་རྒྱི་རེད།

རྒྱ་དམར་ཁྱི་རྒན་ཁོ་པར་ངེས་ཤེས་བརྙེད་ཡོད་རྒྱི་རེད། རྒྱལ་སྲས་ཆར་ལི་སི་མཆོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་ལྷག་བསམ་གཡོ་མེད་ཡིན་པར་གས་སྟོན་བྱས་འདུག དེ་ནི་རྒྱ་དམར་ལ་ལན་འདེབས་གལ་གནད་ཅན་ཞིག་ཆགས་པ་རེད།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།