སེང་གེའི་རྟགས་ཅན།

སེང་གེའི་རྟགས་ཅན་སེང་ཕྲུག་འབངས་བསྐྱོང་བའི།། སེང་གེ་གཞོན་པའི་སྟོབས་དང་ནུས་ཤུགས་ཀྱིས།། སེང་ལྗོངས་གངས་ཅན་འབངས་རྣམས་གཡུལ་ས་ནས།། སྒྲོལ་བའི་སྨོན་འདུན་གྲངས་མེད་འདི་ནས་ཕུལ།།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།