བཀྲིས་བདེ་ལེགས།།

༄༅་༑ སྲེད་སྐྱང་བ་བློ་བཟང་སེང་གེར་མཆོག་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བ་ཆབ་གཅིག་བྱ་བ་ཏམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་ཡོད།། བོད་ཏྒྱལ་ལོ།།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།