༧གོང་ས་མཆོག

ད་བར་མ་བཞེས་པ་ག་རེ་ཡིན་ནམ
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་དྭང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ཕྱག་དེབ་དགྱེས་བཞེས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།