དཔེ་ཡག་པོ་འདུག་རྗེས་སུ་ཡིད་རང་ཡོད།

དཔེ་ཡག་པོ་འདུག་རྗེས་སུ་ཡིད་རང་ཡོད། ཀུན་ཐར
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "དྷེ་ར་དྷུན་ས་གནས་འགོ་མང་ནས་གལ་ཆེའི་ལས་འགུལ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།