བསྔགས་བརྗོད་ཡོད།

ཡག་པོ་འདུག ངོ་མ་འགག་སྒོ་གསུམ་ལས་ཐར་བ་རེད། དེང་སྐབས་བོད་སྤྱི་ལ་གཅེས་པའི་ལྷག་བསམ་ཅན་མི་མང་རྣམས་ཕྱོགས་སེམས་བརྟན་པོ་འདུག བོད་མིའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་། སྤྱི་སེམས་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་ཡིན་འདུག བསྔགས་བརྗོད་ཡོད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "འགག་སྒོ་གསུམ་ལས་ཐར་པའི་བློ་བཟང་སེང་གེ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།