སྔགས་བརྗོད།

ཕེབས་བ་སུ་ཞུ་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་རྗེས་སུ་ཡིད་རང་ཡོད། ད་བོད་ལ་རེ་བ་འདུག། ཐ་ཤལ་ང་ལ་ཡང་སེམས་ཤུགས་སླེབས་སོང་།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བཀའ་ཁྲི་གསར་པར་སྤྲོ་སེམས་འཁོལ་བའི་ཕེབས་བསུ་ཞུས་པ། "བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།