བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་སེམས་ཁྲེལ་ཆེན་པོ་སླང་ཡོད།

གོང་ས་་མཆོག་གི་མཛད་འཆར་ཉིན་གཉིས་ལ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་བ་ལས་མཛད་འཆར་ཡོང་ཕྱིར་འཐེན་གནང་མེད་པ་དང་ལྷག་པར་སྐུ་སྣུང་བཞེས་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་མཛད་འཆར་ཕྱིར་འཐེན་གནང་བ་རེད་བཅས་བརྗོད་ན་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་སེམས་ཁྲེལ་ཆེན་པོ་སླང་ཡོད་པ་བཤད་མ་དགོས་པ་ཞིག་རེད་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཨ་རིའི་ནང་གི་མཛད་འཆར་ཁག་ཅིག་ཕྱིར་འཐེན་གནང་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།