བོད་སྐད་དངས་མ་ཁམས་སྐད་ཡིན།

དབུས་གཙང་རྣམས་རྒྱ་གར་དང་བལ་པོའི་སྐད་གྱི་ཤུགས་རྐྱན་ཐད་ཡོད་ལ་ཨ་མདོ་བ་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་ནག་དང་སོག་པོའི་སྐད་གྱི་ཤུགས་རྐྱན་ཆེ་པོ་ཐད་ཡོད་པ་གསལ་པོ་འདུག་ན་། བོད་སྐད་དངས་མ་ཁམས་སྐད་ཡིན་ཅེས་བཤད་ན་མ་འགྲིག་པ་མེད་། དེ་ཡང་ཁམས་པའི་སྐད་ལ་སྒྲ་ཟུར་ཅུང་མ་འདྲ་བ་ཡོད་རུང་ད་ཡོད་ཁྱབས་ཁོངས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་བཤད་པ་བལྟས་ན་༢༢༠༠༠༠༠ལྷག་ཟིན་ཡོད་པ་དང་ལོ་རྙིང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཅེས་བོད་དང་ཁམས་ཟེར་བའི་ཚིག་དུམ་འདི་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་ཁམས་ནི་མདོ་སྟོད་སྨད་གྱི་ས་ཕྱོགས་ཁག་ལ་འབོད་པ་དང་དེ་ཡང་ཤར་རྒྱལ་མོ་རོང་པ་ནས་ཀོང་པོ་བར་ཁམས་པ་ཡིན་པའི་དོགས་གནས་མེད་། འོན་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་འགས་ཨ་མདོ་བ་ཁམས་པ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བགྲང་འདུག་པར་བལྟས་ན་ཁམས་པའི་ཁྱབས་ཁོང་ལ་དེ་བསས་ཁྱབས་ཆེ་རུ་སོང་བ་རེད་།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཁམས་སྐད་བརྙན་འཕྲིན།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།