རྒྱུད་ལམ་གང་དུ་དེ་འདྲ་བཤད་འདུག་དྲ་བདག་ལགས་ཁུང་ལྡན་གྱི་གསར་འགྱུར་ཡིན་ནམ།

ག་སྲིད་དེ་འདྲ་བཤད་ཡོད་ན་ལན་འདེབས་གསལ་པོ་བྱེད་དགོས་ངེས་རེད་ལ་ལན་ཡང་ཡོངས་གྲགས་ཐོགས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་ངོས་ནས་འདེབས་དགོས་ངེས་རེད། ཁོང་ད་ལྟ་བཀའ་ཁྲིའི་འོས་མི་མ་རེད་མ་འོངས་བཀའ་ཁྲི་རེད། དེས་རྐྱེན་གྱིས་བོད་གཞུང་ལ་ཡང་འགན་ཡོད་རེད་ལ་བོད་མི་འོས་འཕེན་པ་ཡོད་ཚད་ལ་འགན་ཡོད་པ་བཤད་ཅི་དགོས་དེ་འདྲ་མ་རེད་དམ།
Article, commented by this comment, could not be loaded (ArticleID=1975; CommentID=5915)བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།