ད་ཡིན་ན་ཚར་འདུག་ག

ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་ཆུ་ལ་འགྱུར་འགྲོ་ཡི་འདུག་ག འོས་ཡ་མ་ཟུང་མི་ར་མ་ལུག་ལས་ཆེ་མ་ཆུང་། ཧཧཧཧཧཧཧཧཧཧཧཧཧཧཧཧཧཧཧཧཧ། ཨ་ཀྱང་མི་ཞུ་ཀུན་རེ་ཡིན་ཡག་པོ་འདུག་བོད་དགོས་ས་བོད་དང་རྒྱ་དགོས་ས་རྒྱ་འདུག


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།