བཟང་སྤྱོད།

བོད་བཙན་པོ་ལགས། ཁྱོད་ཀྱི་སྐད་ཆ་དེ་བཤད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་བོད་པ་ཚང་གི་མི་ཞིག་ཡིན་ན་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་མ་བཤད་ན་ལེགས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བུ་ཞིག་ལ་བཙན་གཡེམ་བྱས་པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།