qq

སེམས་པ་qqདྲན་པའི་ཚཽར་བ་དེ།། ད་དུང་ཁྱོད་ལ་དགོས་མཁོ་བྱུང་འདུག་ན།། ཁོ་བོས་qqཨང་གྲངས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན།། དེ་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་མིན་ཁྱོད་རང་ཤེས།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "QQརྒྱུད་ཀྱི་གླེང་མོལ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།