མི་ཞིག་ཡིན་པར་ཤེས།

མི་ལུས་བླང་པའི་དོན་གོ་ཆོད་འདུག་ལ།། མི་ཞིག་ཡིན་པའི་གྲུབ་རྟགས་ཐོན་འདུག་ལགས།། བྱ་བཞག་སྣ་གཅིག་མེད་པའི་མི་ངན་ངས།། མཁན་པོ་ཁྱེད་ནི་མི་ཞིག་ཡིན་པར་ཤེས།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། " མཁན་ཆེན་དམ་པ་ཨ་པད་རིན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ། "



བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།