རེ་བ།

དྲ་བདག་ལགས་ཁྱོད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ནི་པར་འདི་དག་གསལ་བོ་ཡག་པོ་འདུག་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།ཡིན་ཡང་པར་འདི་དག་འཇོག་ཚུལ་ཡག་པོ་མཐོང་མ་སོང་།གང་ཡིན་ཟེར་ན།གོང་ས་༸མཆོག་གི་སྐུ་པར་དང་ཀརྨ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བླ་ཆེན་ཁག་དང་ཁྱིམ་པ་ཕོ་མོ་ཚོའི་པར་མཉམ་དུ་བསྲེས་ནས་བཞག་འདུགདེས་ན་བླ་ཆེན་ཁག་གི་སྐུ་པར་ལོགས་སུ་བཞག་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་སོང་།དགོངས་འགལ་མེད་པར་ཞུ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཤམ་བྷ་ལ་ཕོ་ཉའི་པར་མཛོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།