དེ་དེ་བཞིན་ནོ།

རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་ཆོལ་གསུམ་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་རྣམས་མཐུན་ཐག་ཆོས་ཡིན་ནའང་ང་ཙོ་ད་བར་མི་ཚང་འགའ་ཤས་ཀྱི་རྙོག་དྲའི་བྲན་གཡོག་ཏུ་ཚུད་ཡོད་པས་ཡིན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་དེ་ཚོ་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་བཟོས་ཡོད་ཀྱང་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་ན་དང་དུང་དེ་ལས་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་ཉན་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "སྨར་ཁམས་གཞས་པ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་རེ་སྐུལ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།