བལ་ཡུལ་གྱི་དགོན་པ་རྣམས་ལ་དཔྱད་པ།

ངོ་མ་རེད་འདུག་ངོས་ལའང་བལ་ཡུལ་གྱི་དགོན་པ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད། དེ་རིང་ལས་ཀའི་བྲེལ་ཟིང་གི་དབང་གིས་འབྲི་ཁོམས་མ་བྱང་ཡང་རྗེས་མར་ཡང་སྐྱར་མཇལ་ཡོང་།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བལ་ཡུལ་གྱི་དགོན་པ་རྣམས་ཚོང་ར་རེད་དམ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།