ཀུན་སྤྱོད།

སྐྱེས་པས་སྐྱེས་པར་བཙན་གཡེམ་བྱས་པ་ལ་ཁྲིམས་ཆད་དེ་ལྟར་འཛམ་གླང་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱབ་མཉམ་དུ་ཡོད་ན།་་་་་་འུ་ཚོ་ལ་ཁྲིམས་ཁང་ཆེ་ཐག་ཆོད་ཅིག་དགོས་ས་རེད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བུ་ཞིག་ལ་བཙན་གཡེམ་བྱས་པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།