གཞིས་བྱེས་ཚོ་འདི་ཚོ་དངོས་གནས་ལྷག་བསམ་བཟོད་མེད་ཀྱི་དཔའ་རྒོད་རེད། ང་ཚོའི་ད།

གཞིས་བྱེས་ཚོ་འདི་ཚོ་དངོས་གནས་ལྷག་བསམ་བཟོད་མེད་ཀྱི་དཔའ་རྒོད་རེད། ང་ཚོའི་ད། P
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཙ་ཡུས་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ལ་ཁྲིམས་བཅད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།