རྒྱ་དཀར་ནག་གི་གནད་དོན་ཐོག

རྒྱ་དཀར་ནག་གི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ཟིན་བྲིས་སྤེལ་མཁན་ཆེས་ཉུང་ཤེས་ལས་མི་འདུག་ནམ་རྒྱུན་བསམ་ཚུལ་སྤེལ་མཁན་ཚོའི་རྒྱ་ནག་གི་བོད་ལ་གདུག་རྩུབ་ཇི་ལྟར་གཏོང་གིན་ཡོད་མེད་ཚོར་ཤུགས་དང་དོ་སྣང་ཤེས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཧ་ཅང་གི་སྐྱོ་བོ་ཞིག་མཐོང་སོང་། ཟིན་བྲིས་སྤེལ་མཁན་ཚོའི་ངོས་ནས་སྨྱུག་ཁ་སྐོར་ས་ནང་ཁུལ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་ཕར་རྒྱ་ནག་གི་སྲིས་ཇུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་དང་ཁ་སྤྲོད་དུ་ལངས་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་གི་འོས་ཤིང་འཚམས་བ་རེད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ལྡི་ལི་རུ་བོད་མི་༦འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག "བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།