རེ་སྐུལ།

ང་ཚོའི་བོད་རང་གི་སྐད་ལ་དོན་སྣང་བྱེད་དགོས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྒྱ་བོད་དབྱིན་ཡིག་གསུམ་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་མིང་མཛོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།