ཚེ་རིང་ལགས་ལ་འགྲེལ་བརྗོད།།

བཀུར་འོས་གྲོགས་པོ་ཚེ་རིང་ལགས། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། དངོས་གནས་རྒྱུ་རྐྱེན་འདྲ་མིན་གྱི་ཐོག་ནས་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་ངེས་གཏན་རེད། འོན་ཀྱང་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ཚེས་༤ནས་༧བར་ཉིན་གྲངས་༣རིང་ཟེར་བ་དེ། ༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དྲ་རྒྱའི་ནང་དེ་བཞིན་བཀོད་འདུག་པས། གུས་པས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞུ། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་མཁྱེན་བཞིན་ཡོད་ཤག་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ནི། http://www.gyalwarinpoche.com/programhome.php རེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཉིན་༤རིང་གི་གསུང་ཆོས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།