རྒྱ་གར་གཞུང་དང་བོད་གཞུང་།

༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་ཕེབས་བཞུག་རང་དབང་མ་ཕུལ་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཁྱད་མེད་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོག་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཕེབས་བཅུགས་རོཌ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།