བོད་པ་ཞེས་པ་མི་རིགས་ངོམ་ཚར་ཅན་ཞིག་རེད་

བོད་མི་རིགས་ནང་བརྗོད་པར་བཀའ་བའི་མིའི་ཁྱད་ཆོས་དང་མིའི་བསམ་བློ་སོགས་ལ་ཕུལ་བྱུང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད་ཅིང་རང་རང་སོ་སོ་ལ་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད་པ་དེ་མཁྱེན་པ་བྱས་ནས་བོད་གྱིས་རྩ་དོན་ལ་ཐུགས་བསམ་ལེགས་པོ་ཞིག་གཏོང་ན་ཇི་ལྟར་ལེགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཤམ་བྷ་ལ་ཕོ་ཉའི་པར་མཛོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།