འོས་འདེམས་སྐོར།

ང་རང་གི་ཕ་ཡུལ་ནི་བལ་ཡུལ་དོལ་པོ་ནས་ཡིན། ཡིན་ནའང་ད་ལམ་ཆོས་རིག་ཅིག་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞིག་ཞུ་འདོད་འདུག མཁས་དབང་བློ་བཟང་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་སོགས་ཁོང་གི་བསམ་ཚུལ་ཡག་པོ་དེ་འདྲ་འདུག བྱས་ཙང་ད་ལམ་འོས་འདེམས་བྱུང་པ་ཡིན་ལེགས་པོ་འདུག བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བློ་བཟང་སེངྒེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།