ཤམ་བྷ་ལ་ཕོ་ཉ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

དེ་རིང་ངས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་བཞྀན་ཡོད། དངོས་ནས་ཡག་པོ་རེད། ཤམ་བྷ་ལ་ཕོ་ཉའི་དྲ་རྒྱ་འདིས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ཚོ་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ངེས་རེད།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།