མི་ཤེས་པའི་རང་རྟགས།

ཡི་གེ་ཤོ་ལོ་ཀ་ཁ་ཤས་ཞིག་ལ་ཡིག་ནོར་གྱིས་ཐམས་ཅད་གང་འདུག་པས་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་པ་རང་འགར་སྡོད་ན་དགའ། ཡང་ན་ཁྱོད་ཀྱི་དག་ཡིག་གི་དཔེ་དེབ་རྣམས་གང་ནུས་ཀྱིས་ཀློག་ཐུབ་ན་མ་འོངས་པ་ལ་ཡར་རྒྱས་གང་འཚམས་འགྲོ་བའི་རེ་བ་ཆེ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་མི་རིགས་ཀྱི་དཔའ་བོ་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤེས་མཆོག།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།