གནད་དོན།

བོད་ཀྱི་དངོས་རྫས་རྒྱ་ཡིས་འགྲེམས།བོད་རིག་པའི་མཁས་པ་རྒྱ་མི་ཡིན།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྐུ་འཕྲོག་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་སྒྱུར་རྩལ་འགྲེམ་སྟོན།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།