སྤུངས་པ།

དབུ་མ་བ་ལགས། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ཡིག་ནོར་གྱི་དགོངས་འཆར་གནང་བར་དགའ་སྤྲོ་བརྟས། འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ནས་དབུ་མ་པ་ཞེས་མིང་ཚབ་བམ་མིང་རྫུན་མ་བཀོད་པ་ལས་རང་མིང་འབྲི་མ་ཐུབ་པ་དེར་བློ་ཕམ་བྱུང་། དེ་ནི་དབུ་མ་པ་མ་ཡིན་པའི་རྟགས་དང་། དེ་ནི་བསམ་ཕོད་པ་དང་། བཤད་ཕོད་པ། བྱེད་ཕོད་པ་བཅས་ཕོད་པ་གསུམ་ཚང་མེད་པའི་རྟགས་རེད། ལྷག་པར་ཁྱེད་ནས་ཡིག་ནོར་ཟེར་བ་སྤུངས་འདུག་ཅེས་བཀོད་པ་དེར་དགོངས་པ་ནན་ཏན་བཞེས་ཨེ་ཡོད་སྙམ། ཡང་སྒོས་སྤུངས་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེའི་གོ་དོན་ལ་དེ་བས་དགོངས་པ་བཞེས་ཨེ་ཡོད་སྙམ་པའི་དོགས་འཆར་འདུག་ན་ཡང་བསྐྱར་ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དེར་དགོངས་པ་ནན་ཙམ་ཞིག་བཞེས་རོགས་ཞུ། གཞན་ལ་མཛུབ་མོ་གཅིག་བཙུགས་ན་རང་ལ་མཛུབ་མོ་བཞི་ཚུར་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཡང་མཁྱེན་པ་གནང་རོགས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་གནང་སྦྱིན།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།