བསྙན་འཕྲིན་སྒྲིག་སྦྱོར་སྐོར།

སི་ཁྲོན་ཁམས་སྐད་བསྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་དང་ལས་བཟོ་བ་ཡོངས་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། ང་ནི་བསྙན་འཕྲིན་སྒྲིགས་སྦྱོར་བྱེད་མི་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་ LNB C Band ཡིན་ན་ཡང་ན་ Ku Band ཡིན་དེ་ལན་གསལ་པོ་ཞིག་འདེབས་རོགས་གནང་། ཁ་བྲོ་བཀྲ་ཤིས། ངའི་གློགས་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ནི་ This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཁམས་སྐད་བརྙན་འཕྲིན།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།