དབུས་ཆུ་སྒང་གི་འོས་གཞི་གཏོན་པ་ཚང་མ་ཡག་པོ་འདུག

མི་ཚོས་ག་རེ་བཤད་ན་བཤད། ཕལ་ཆེར་དབུས་ཀྱིས་གཏོན་པ་དེར་ངོ་ལོག་རྒྱག་མཁན་ཚང་མ་མདོ་བསྟོན་མ་རེད་འདུག མདོ་ཁམས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་ཡོད་ན་དབུས་ས་གཉིས་ལ་བརྩི་བསྐུར་ཞིག་བྱེད་ངེས་རེད། ས་གནས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་རྒྱུན་དང་དེ་ནས་དབུས་ལ་མི་བརྩི་བ་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ངེས་པར་ཡོད་རྟགས་རེད། དངོས་གནས་ཕྱིའི་དགྲ་ལ་ལན་རྒྱག་མ་ཐུབ་པར་ནང་ལ་ཁ་ལོ་བསྐོར་གྱི་འདུག་ག ད་ག་རེ་རེད། མདོ་བསྟོད་པ་ཚོ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "དམ་བཅའི་ཚིག་དོན་ལྟར་འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སྡང་སྤང་དགོས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།