གནས་ཚུལ་ཡག་པོ་བཀོད་འདུག

གནས་ཚུལ་གསར་དུ་བཀོད་གནང་བར་ཐུགས་ེྗེ་ཆེ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "འཇོ་མདའ་འཛི་སྒར་དགོན་གྱི་གྲྭ་པ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།