དགའ་འོས་པའི་བྱ་བ།

དེ་ནི་དགའ་འོས་པའི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད་དོ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "སེམས་དང་སྲོག་ཅེས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོཌ་འདུ་ཐེངས་༢༠པ། "བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།