ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྗེས་དྲན།

ཨ་སྤེན་ལགས། ལོ་གསར་ལ་བཀྲ་ཤེས་བདེ་ལེགས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "༧པཎ་ཆེན་ལགས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།