བདེན་པའི་དྲང་གཏམ།

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་ཅན་ཡིན་པ་རྟགས་གསལ་པོ་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་ྋཔཎ་ཆེན་ཐམས་ཅན་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་མཉེས་པོ་ཞེ་དྲག་གནང་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།