བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

རྣམ་ཐར་འདི་ཉིད་བདག་གིས་དཔར་བཤུས་བྱས་ན་འགྲིག་གམ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།