ལས་འབྲས།

ལས་བཟང་ཞིག་བྱས་ནབར་ཆད་གཅིག་བཟློགས། སྲོག་གཅོད་ཀྱི་ལས་གཅིག་འཛད་ན་བསོད་ནམས་ལས་གཅིག་འཕེལ་བ་བཞིན། མི་གཅིག་ལ་སྲོག་གཅོད་སྦོང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གཏང་ཐུབ་ན། སེམས་ཅན་ཁྲི་སྟོང་མང་པའི་སྲོག་བསྐྱབས་པ་དང་ཁྱད་མེད་ལ། དེ་ལྟར་མི་བཅུ་ནས་བརྒྱ། བརྒྱ་ནས་ཁྲི་སྟོང་མང་པོར་སྐུན་མ་བཏང་པ་ཡིན་ན་ སོ་སོར་དགེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕེལ་ཞིང་། དེའི་འབྲས་བུ་ཡང་རྫོགས་མཐའ་མེད་པ་ཡིན།
Article, commented by this comment, could not be loaded (ArticleID=1082; CommentID=1247)བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།