ཧ་ལོ།

སེམས་པ་ཕམ་བ་ཞིག་ལ་དེང་སང་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགསནང་ལ། ཆོ་གའི་ཞེན་འགོག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ནི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡག་པོ་མི་འདུག ང་ཚོའི་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱིས་འདིའི་ཐད་ནས་བསམ་བློ་ཡག་པོ་ཞིག་གཏོང་རོགས་ཞེས་ངའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
Article, commented by this comment, could not be loaded (ArticleID=1082; CommentID=1246)བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།