གངས་འབྲུག་ལགས་ཁྱེད་རང་དེ་ཉིན་མ་ཕེབས་དམ། གྲོགས་པོ་ལགས་ང་དེ་ཉིན་ཕེབས་ཐོབ་མ་སོང་གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཕྱག་ལས་ཏོག་ཙམ་ཡོད། དེ་ནས་ཡག་པོ་ཞིག་མཁྱེན་མ་སོང་ལོ། གྲོགས་པོ་གཞན་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་པོ་གྱིས་ཕག་ནད་ལ་གཟབ་གཟབ་གྱིས་ལོ།

གངས་འབྲུག་ལགས་ཁྱེད་རང་དེ་ཉིན་མ་ཕེབས་དམ། གྲོགས་པོ་ལགས་ང་དེ་ཉིན་ཕེབས་ཐོབ་མ་སོང་གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཕྱག་ལས་ཏོག་ཙམ་ཡོད། དེ་ནས་ཡག་པོ་ཞིག་མཁྱེན་མ་སོང་ལོ། གྲོགས་པོ་གཞན་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་པོ་གྱིས་ཕག་ནད་ལ་གཟབ་གཟབ་གྱིས་ལོ། གངས་རིའི་དཔའ་རྒོད
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "མང་གཙོའི་དུས་དྲན་ཐེངས་༤༩པའི་ཐོག་བཀའ་ཤག་གི་གཏམ་བཤད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།