བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ།

འདི་ག་ཤམ་བྷ་ལ་ཕོ་ཉའི་དྲ་བའི་སློབ་སྟོན་པ་རྒན་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དང་སྐད་ཡིག དེ་བཞིན་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ལམ་ནས་ཞིབ་བྲིས་གནང་སྟེ་ད་ལྟ་དངོས་སུ་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་བཀོད་ཐུབ་པར་ཁོང་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་དང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ས་སྐྱའི་སྲིད་སྐྱོང་དུས་རབས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།