ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་གྱི་བྱ་ཞག་གི་དྲི་བ་ལན་གནང་རོག

དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས། ཀར་ཆོས་ནི་ར་བཟི་ཆང་མཐུང་ཅན་ཨི་ཡིན། ? ཀར་ཆོས་ནི་ད་ལྟ་སུས་སྤྱི་མཐུས་མཚོན་བྱེད་ཡིན་ནམ།? ཀར་ཆོས་ནི་༧ གོང་ས་ཐུགས་དམས་དཀྲུགས་མཁན་ཡིན་ནམ? ཀར་ཆོས་ནི་འབུན་ཏར་ཀ་རུ་ཎ་སློབ་གྲྭ་དེར་རྐུན་མ་ག་ཚད་བྱས་ཡོད་དམ།? ཀར་ཆོས་ནི་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གང་གི་ཁོངས་གཏོགས་ལས་རྒྱབ་སྣོབ་བྱས་ཡོད་དམ།? ཀར་ཆོས་ནི་མདོ་སྟོད་དང་དབུས་གཙང་སྤྱི་མཐུས་བྱས་ནས་དཀྲུགས་ག་ཚད་བྱས་ཡོད་དམ།?
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་༡གིས་ཁ་མཆུ་འཛུཌ་རྒྱུར་གདེང་ཚོད་ཡོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།