རང་གི་རིགས་ལ་ཞེན་པ་དཀར་བའི་མི་སྣ།

སྙིང་སྟོབས་དང་ལ་རྒྱ་ཞེན་པ་དཀར་བའི་བྱས་རྗེ་ཅན་ལ་ཁོ་བོ་ཧ་ཅང་དགའ། དེ་དོན་ཁོ་བའི་སེམས་ཁོང་གི་མི་སྣ་དེ་དག་གི་པར་དང་ལོ་རྒྱུས་སོཊ་མཇལ་འདོད་པས་སོ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།