གློག་འཕྲིན་ཐོག་གཏོང་གནང་རོགས།

བཀུར་འོས་བསྟན་བསྟན་འཛིན་ལགས། དགོངས་ཚུལ་བཞག་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ། སྐུ་ཉིད་ནས་རྩོམ་རིག་དང་གསར་འགྱུར་པར་རིས་གཏོང་གནང་ཚེ་གཤམ་གསལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཐོག་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།