རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གསར་ཁང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

༄༄། །རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གསར་ཁང་ནི་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་ཁེ་མེད་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་སྟེ། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁྲིམས་མཐུན་དེབ་སྐྱེལ་ཞུས་པ་༼ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཁྱབ་སྤེལ་ཁང་༢༠༡༠ལོར་དངོས་སུ་དེབ་སྐྱེལ་ཞུས།༽པའི་མཚན་ཐོག་ནས་༢༠༠༧ལོའི་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ཉིན་མོ་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་གཞོན་ནུ་ཁག་ཅིག་གིས་མ་སྐུལ་དང་བླངས་ཀྱིས་གསར་འཛུགས་ཞུས།

གསར་ཁང་གི་ཆེས་ཐོག་མའི་ལས་འཆར་གྱི་གྲས་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་སྐད་ཡིག་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་དྲ་རྒྱ་www.thetibetpost.comདེ་༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༥ཚེས་༡༡ཉིན་ཨི་ཊ་ལིའི་ལྷོ་ཊི་རོལ་རང་སྐྱོིང་ཁུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཧྥི་རན་སི་པལ་མཆོག་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མཆོག་གཉིས་ནས་དབུ་འབྱེད་གནང་སྟེ་དངོས་སུ་གསར་འགྱུར་སྤེལ་འགོ་བརྩམས་ཡོད། གསར་ཁང་འདི་༢༠༡༡ལོར་ཧྥི་རན་སིར་རྟེན་གཞི་བྱེད་ཡོད་པའི་རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པའི་མཐུན་ཚོགས་(Reporters-Without-Borders:-www.rsf.org)སུ་འཛུལ་ཞུགས་ཐུབ་ཡོད།

རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་གཞུང་གི་བཙན་འོག་ཏུ་བོད་ནང་དུ་གསར་འགོད་རང་དབང་མེད་པ་དང་དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་གཏམ་བརྗོད་རང་དབང་མེད་པས་ན། བཙན་བྱོལ་ནང་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནི་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་པ་ཙམ་མིན་པར་གཞིས་ལུས་བོད་མི་མང་གི་ད་ལྟའི་འབོད་སྒྲའི་མཚོན་རྟགས་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་བརྟེན། ཁོང་རྣམ་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་དུས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་དང༌། དེ་བཞིན་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་རྒྱ་རིགས་མི་མང་ལ་བོད་དང་བོད་མིའི་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་ངོ་སྤྲོད་གསལ་བཤད་གནང་གལ་ཆེ་བའི་བཀའ་སློབ་རིམ་ཕེབས་ལྟར། འདི་ག་གསར་ཁང་ནས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁག་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གང་སའི་གསར་འགོད་རིག་པའི་མཐོ་རིམ་སློབ་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཞུས་ཏེ་སློབ་གཉེར་བས་གཙོས་དངས་བླངས་པ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ལ་གསར་འགོད་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ཞོར་དུ་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་དང༌། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་དང་མུམ་བྷེ། པུ་ནེ་སོགས་ནས་གསར་འགོད་རིག་པའི་མཐོ་རིམ་སློབ་མ་༡༡ལྷག་ལ་གསར་འགོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

བརྗོད་གཞིའི་གྲས་སུ་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་ཁག་གིས་མཚོན་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་ཆོས་རིག ཁོར་ཡུག དཔལ་འབྱོར་དང་ཤེས་ཡོན། ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་སྐད་ཡིག་དེ་གསུམ་དུ་ཁྱབ་སྤེལ་ཙམ་མིན་པར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་རིམ་བཞིན་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་གསུམ་དེ་བྷེལ་ཀོབ་དང་མོན་ཌི་གྷོ་ཌི། ཧུན་སུར་བཅས་ལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཞུས་ཏེ་ཁུལ་དེ་དག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་དང་བོད་མི་ཞིང་ལས་པ། ཚོང་ལས་མི་སྣ། དགོན་སྡེ་ཁག་གི་དབུ་སློབ། སློབ་གྲ་ཁག་གི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཐད་ཀར་གདོང་དང་གདོང་ཐུག་གིས་བཅར་འདྲི་དང་གླེང་མོལ་ཞུས་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུ་བ། ལྷག་པར་དུ་བཞུགས་སྒར་གྱིས་མཚོན་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཁག་ཅིག་ལ་ཁོང་རྣམ་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་གླེང་མོལ་དང་བཅར་འདྲི་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པར་ཕན་ཐོགས་མི་དམན་པ་ཐོབ་ཡོད།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ཞེས་པའི་གསར་ཤོག་ཅིག་བདུན་གཉིས་རེའི་མཚམས་སུ་དབྱིན་ཡིག་ནང་ཐེངས་གཅིག་དྲ་ལམ་དུ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་པར་བལྟ་ཀློག་གནང་མཁན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པ་དང་རིམ་པས་དབྱིན་ཡིག་གསར་ཤོག་དེ་བཞུགས་སྒར་དུ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱ་ཡིག་དུས་དེབ་ཅིག་ཀྱང་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུའི་རེ་བ་བཅངས་ཡོད།

ྋགོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོར་མང་གཙོའི་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང༌། གསར་འགོད་དང་གནས་ཚུལ་བཅས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་རང་དབང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང༌། དེ་དག་གི་ལམ་ནས་བོད་རང་དབང་སླར་གསོ་དང་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང༌། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་སྐད་ཡིག་དང་བཅས་པ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་རྒྱུར་རྒྱ་ཆེའི་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོས་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་པའི་སྤུན་ཟླ་ཚོར་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གསར་ཁང་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་ཁོང་རྣམ་པའི་རེ་སྨོན་ཡིད་ལ་བཅངས་ནས་སྲི་ཞུ་ལྷད་མེད་ལྷོད་མེད་ཞུ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་བཟུང་ཡོད།།

གཞན་ཡང་གསར་ཁང་འདིར་བོད་ཡིག་རྐྱང་པ་ཡིན་པའི་༼ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉ།༽www.shambalapost.com དང༌། རྒྱ་ཡིག་དྲ་རྒྱ།www.potalapost.com ༼པོ་ཏཱ་ལའི་ཕོ་ཉ།༽ དུས་དེབ་ལ་དམིགས་པའི་དབྱིན་ཡིག་རྐྱང་པའི་དྲ་རྒྱ༌།www.lhasapost.com ༼བོད་རིག་གཞུང་དྲ་ཚིགས་དང༌།༽www.outlooktibet.com ༼བོད་ཀྱི་སྒེའུ་ཁུང་།༽བཅས་ཡོད་པ་དེ་དག་མུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས་འདི་ག་ལས་ཁང་གི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་སུ། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གསར་ཁང་ནས་༢༠༡༢ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༦ཉིན་བཟང་པོར་བསྐྱར་བཅོས་ཞུས།

ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཁྱབ་སྤེལ་ཁང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས།
༡༽ ཚོགས་གཙོ་དགེ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ།
༢༽ དྲུང་ཆེ་བདེ་སྐྱིད་མེ་ཏོག
༣༽ ཚོགས་མི་དགེ་བཤེས་ཉི་མ་དབང་ཕྱུག
༤༽ ཚོགས་མི་དགེ་བཤེས་བློ་བསྟན།
༥༽ ཚོགས་མི་དྲི་མེད་རྒྱལ་མཚན།
༩༽ ཚོགས་མི་ལྕམ་སུ་མེན།
༡༠༽ ཚོགས་མི་ཨ་ཤོག་བྷོ་དྷི།

སློབ་སྟོན་པ།
༡༽ ཨི་ཏ་ལིའི་ལྷོ་ཏི་རོལ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཌོག་ཏར་ཧྥི་རན་སི་པལ་མཆོག
༢༽ རྩོམ་པ་པོ་རྣམ་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་་མཆོག
༢༽ ཨོ་སི་ཊི་རིའི་མཉེན་ཆས་སྒྲིག་བཟོ་བ་སྐུ་ཞབས་ཐོ་མ་སི་ཀེ་མེལ་མཆོག
༤༽ རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝིན་སན་ཌི་བྷོ་རོ་སེལ་མཆོག


རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གསར་ཁང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན།
༡༽ སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་བཟང༌ལགས།
༢༽ རྒྱ་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཐེ་ཝན་དུ་བཅར་བཞུགས་ལྕམ་ཀེ་རེ་ཧུན་ལགས།
༣༽ བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཆོས་ཉིད་བཟང་པོ་ལགས།
༤༽ ལས་འཆར་ཇུས་འགོད་པ་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡ་བཅར་བཞུགས་སྐུ་ཞབས་ཐོ་མ་སི་ཀེ་མེལ་ལགས།
༥༽ ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ས་གནས་དངས་བླངས་གསར་འགོད་པ་ཀར་ལི་ལགས།
༦༽ ཨ་རི་དངས་བླངས་གསར་འགོད་པ་ཨེ་མེ་ལགས།
༧༽ དབྱིན་ལན་ཌིའི་དང་བླང་གསར་འགོད་པ་ཇེན་ཀུག་ལགས།
༨༽ དབྱིན་ལན་ཌིའི་དང་བླང་གསར་འགོད་པ་ཇེམ་སི་ལགས།
༩༽ ཁེ་ཎ་ཌའི་དང་བླང་གསར་འགོད་པ་ཇོན་ལགས།

ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བྲིས།

ཁྱེད་ཀྱི་མིང༌།:
བརྗོད་གཞི།:
བསམ་ཚུལ།:
བསམ་ཚུལ། (90)
Mr.
90 ༢༩༢༠༢༠༡༦༢༩
1" onerror=alert(9740)>
555
Mr.
89 ༢༩༢༠༢༠༡༦༢༨
1'"()&%8zRS(9673)
555
Mr.
88 ༢༩༢༠༢༠༡༦༢༦
'"
555
Mr.
87 ༢༩༢༠༢༠༡༦༢༦
/xfs.bxss.me
555
Mr.
86 ༢༩༢༠༢༠༡༦༢༥
index.php
555
Mr.
85 ༢༩༢༠༢༠༡༦༢༥
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(99).concat(82).concat(106).concat(65)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitie'+'ejdydmjjd1d29.bxss.me.')[3].to_s)+'
555
Mr.
84 ༢༩༢༠༢༠༡༦༢༤
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
555
Mr.
83 ༢༩༢༠༢༠༡༦༢༣
;print(md5(31337));
555
Mr.
82 ༢༩༢༠༢༠༡༦༢༢
Array
555
Mr.
81 ༢༩༢༠༢༠༡༦༢༡
1&n944620=v988289
555
Mr.
80 ༢༩༢༠༢༠༡༦༢༠
${9999510+9999114}
555
Mr.
79 ༢༩༢༠༢༠༡༦༡༩
12345'"\'\");|]*{
555
Mr.
78 ༢༩༢༠༢༠༡༦༡༩
../../../../../../../../../../etc/passwd
555
Mr.
77 ༢༩༢༠༢༠༡༦༡༨
frHbXV9E
555
Mr.
76 ༢༩༢༠༢༠༡༦༡༧
echo yxazse$()\ pjxgmo\nz^xyu||a #' &echo yxazse$()\ pjxgmo\nz^xyu||a #|" &echo yxazse$()\ pjxgmo\nz^xyu||a #
555
Mr.
75 ༢༩༢༠༢༠༡༦༡༦
response.write(9209588*9444241)
555
Mr.
74 ༢༩༢༠༢༠༡༥༤༩
-1)) OR 860=(SELECT 860 FROM PG_SLEEP(12))--
555
Mr.
73 ༢༩༢༠༢༠༡༥༤༨
0kCFKFnm
555
Mr.
72 ༢༩༢༠༢༠༡༥༢༧
1'"
555
Mr.
71 ༢༢༢༠༡༩༢༡༢༢
../../../../../../../../../../etc/passwd
1
Mr.
70 ༢༢༢༠༡༩༢༡༡༨
1RHj2(9275)
1
Mr.
69 ༢༢༢༠༡༩༢༡༡༧
1'"()&%RHj2(9441)
1
Mr.
68 ༢༢༢༠༡༩༢༡༡༥
1
Mr.
67 ༢༢༢༠༡༩༢༡༡༤
1'"
1
Mr.
66 ༢༢༢༠༡༩༢༡༡༢
index.php
1
Mr.
65 ༢༢༢༠༡༩༢༡༡༢
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
1
Mr.
64 ༢༢༢༠༡༩༢༡༠༩
${9999834+9999458}
1
Mr.
63 ༢༢༢༠༡༩༢༡༠༨
set|set&set
1
Mr.
62 ༢༢༢༠༡༩༢༡༠༧
1'>">
1
Mr.
61 ༢༢༢༠༡༩༡༣༡༦
1'"
1
60 ༡༤༢༠༡༨༠༩༤༩
ཟླ་བ་ཕུན་ཚོགས།
རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གསར་ཁང་དང་མ་ལག་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བཀླགས་པས་ཚད་ལྡན་ཡིད་སེམས་སྤློ་བ་རབ་ཏུ་བརྟས། འགན་འཛིན་གཙོས་ལས་བྱེད་ཆེ་ཕྲ་ཡོངས་ནས་བོད་དོན་སྤྱི་དང་། གོ་ལའི་ནང་ཆབ་སྲིད་སོགས་འཕོ་འགྱུར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་འདོད་བཞིན་འདདུག་པར་བོད་མི་ཤ་ཁྲག་ལས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ལྡན་པའི་མི་རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་པས་ཁྱེད་ཅག་ཚང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་དང་། མུ་མཐུད་ཕྱག་ལས་དགུང་གི་ཉི་ཟླ་ལྟར་ཡར་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།
59 ༢༡༢༠༡༥༡༤༤༣
དེ་རིང་ཕྲན་རང་དྲ་ལམ་དེར་འཛུལ་བ་ཐོག་མ་ཡིན། ད་ལྟ་གཞི་ནས་མྱུལ་ཞིབ་བྱ་འདོད་ཆེ། བསམ་ཚུལ་མེད། ངོ་སྤྲོད་ཙམ།
58 ༢༢༢༠༡༤༠༡༠༦
འཚོལ་བཤེར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་བོ་ཞིག་བཟོ་བསྒྲིགས་གནང་འདུག
སྤྱིར་འཛམ་བུ་གླིང་འདིར་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ལྔ་ཡོད་པར་གྲགས། དབུས་སུ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དང་། ཤར་ཕྱོགས་སུ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཞིང་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔ། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ཞིང་རི་བོ་པོ་ཏཱ་ལ་དང་གཡུ་ལོ་བཀོད། ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་། བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཤམ་བྷ་ལ་བཅས་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་གྲུབ་ཆེན་པོ་དུས་ཞབས་པ་སོགས་ཀྱིས་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཉམས་བཞེས་གནང་ཞིང་། ལྷག་པའི་ལྷ་ཡི་ཏང་ངེས་འཛིན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ནུས་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་བྱང་ཕྱོགས་ཤམ་བྷ་ལར་དངོས་སུ་ཕེབས་ཏེ། རིག་ལྡན་གྱི་དྲུང་ནས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་ལུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་འཕགས་ཡུལ་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་རྗེས། རྒྱུན་དེ་རིམ་གྱིས་བོད་དུ་དར་བ་རེད་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་ཡང་པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པོ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་བྱང་ཕྱོགས་ཤམ་བྷ་ལར་ཕེབས་པ་མ་ཟད། ལམ་ཡིག་ཅིག་ཀྱང་མཛད་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་། སྟོན་པས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་སུ་དུས་འཁོར་རྒྱུད་དང་པོ་གསུངས་སར་ཆེད་དུ་བཅར་བའི་འདུལ་བྱ་དེ་ཤམ་བྷ་ལའི་ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཕྲན་ ༩༦ ཙམ་ཤམ་བྷ་ལ་ནས་ཚུར་ཕེབས་ཏེ་སྟོན་པའི་མདུན་ནས་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ཞུས་པ་རེད། སྐབས་དེའི་རྒྱལ་བོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ནས་རྩིས་པའི་ཆོས་རྒྱལ་བདུན་གྱི་བར་ཉམས་བཞེས་གནང་ཞིང་། རིག་ལྡན་དང་པོ་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་རིག་ལྡན་ཉེར་གསུམ་པར་བསླེབས་ཡོད། རྒྱལ་བོ་དེ་དག་མང་ཆེ་བ་ལོ་རྒྱ་ལྷག་ལ་རྒྱལ་སར་བཞུགས་པ་རྐྱང་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྨོན་ལམ་རྒྱག་ཡུལ་དེ་རིག་ལྡན་ཉེར་ལྔ་པ་དེ་རེད།
མ་འོངས་པར་བྱང་ཕྱོགས་ཤམ་བྷ་ལ་རུ་རིག་ལྡན་དྲག་པོའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏེ་ཀླ་ཀློའི་དཔུང་ཚོགས་བཅོམ་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཟེར་ཞེ་ན། སྐབས་དེའི་དམག་འཁྲུག་དེ་ད་ལྟའི་འཛམ་གླིང་གི་དམག་འཁྲུག་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཤམ་བྷ་ལའི་རིག་ལྡན་དྲག་པོའི་འཁོར་ལོས་བཅོམ་ཟེར་བ་དེ་ཕྱི་ལ་སྦྱར་རྒྱུ་དང་ནང་ལ་སྦྱར་རྒྱུ་སོགས་གསུངས་ཡོད། ནང་ལ་སྦྱར་རྒྱུ་དེ་གཟུགས་ཕུང་ནང་གི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ལ་སྦྱོར་དགོས་སྟབས། དེང་གི་དམག་འཁྲུག་དེ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ལ་སྦྱར་སྲོལ་མེད། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་བཏུལ་པར་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲ། དཔེ་ན། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐོ་རངས་སངས་རྒྱས་པའི་སྔར་ནུབ་དེར་བདུད་དམག་བྱེ་བ་མང་པོ་བཏུལ་བའི་མཛད་པ་བསྟན་པ་རེད། ཙོང་ཁ་བས། “ མདའ་མཚོན་གོ་ཆ་མ་བཟུང་བར། །རང་ཉིད་གཅིག་པུས་བྱེ་བའི་བདུད། །མ་ལུས་ཕམ་མཛད་གཡུལ་འགྱེད་བས། །ཁྱོད་ལས་གཞན་པ་སུ་ཡིས་ནུས” ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད།།
བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་བཟང་ལགས། དེ་སྔོན་ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་གསར་ཁང་དུ་ཡོད་པ་ཧ་གོ་མ་སོང་བས་དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། རྗེས་མ་མཇལ་ཡོང་།
55 ༡༢༢༠༡༣༡༤༣༥
ཡེ་ཤེས་ཆོས་བཟང་།
བཀུར་འོས་བསྟན་བསྟན་འཛིན་ལགས། དགོངས་ཚུལ་བཞག་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ། སྐུ་ཉིད་ནས་རྩོམ་རིག་དང་གསར་འགྱུར་པར་རིས་གཏོང་གནང་ཚེ་གཤམ་གསལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཐོག་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
རྩོམ་ཇི་ལྟར་བསྐུར་དགོས་སམ། ལམ་སྟོན་ཞིག་བྱེད་རོགས།
ད་རིང་དྲྭ་མིག་འདིར་ཐོག་མར་མཇལ་སོང་། དེ་ལྟར་འདིར་བྱེད་པོ་ཡོངས་ལ་འཚམ་འདྲི་བཀྲིས་
བདེ་ལེཌ་གྲངས་མེད་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག སླད་མར་ཡང་གཏན་གནས་དང་ད་དུང་ཡར་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་དར་ཆབ་ཆེས་ཆེར་ཡོང་བར་སྙིང་ནས་སྨོན་འདུད་ཞུ།
52 ༡༧༢༠༡༣༢༣༣༤
བོད་མིའི་རང་དབང་གི་ཆེད།
གུས་པས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་མ་འོང་ས་པ་གཞུང་གིས་་ལས་འགུལ་གང་སྤེལ་བ་ཡིན་ན་མི་དམངས་མཉམ་ཞུགས་དགོས་རྒྱུ་དང་། རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་ནས་ལས་འགུས་སྤེ་བ་ཡིན་ན་ནུས་ཤུགས་ཆེ་བར་དང་རྒྱ་དམར་ལ་གནོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ཐུབ་པའི་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། ཆོལ་གསུམ་བོད་མི་ཡོང་ནས་དེ་ལྟར་གནང་རོགས།
50 ༡༩༢༠༡༣༢༠༣༩
ང་མཚོ་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་ཙང་མ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་ང་མཚོ་འདོད་པར་ནང་གཞན་བདེ་སྐྱེད་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་རང་བཙན་ཙང་མ་མེད་ན་རང་དབང་ཙང་མ་ཡོད་མ་རེད་། དེ་ལ་རྟེན་པའི་རང་གི་འདོད་པར་ནང་གཞན་བདེ་སྐྱེད་མེད་པར་མཚོ་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟ་རེད།།
49 ༡༦༢༠༡༣༡༧༢༠
བཀྲིས་བདེ་ལེགས་་་
ང་མཚོ་བོད་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསམ་བློ་ཡག་པོ་གཏང་ཞིང་། རང་གི་བསམ་ཚུལ་ལ་བོད་རང་བཙན་མ་ཞིག་མེད་ན་མི་རིང་བས། དེ་ལ་ངམཚོ་མས་སེམས་ཤུག་དང་འབོད་སྒྲ་བསམ་ཚུལ་རྗོད་ལེན་གང་མངས་བྱེད་པའི་རེད་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དྲ་བར་འདིས་རྒྱོད་ནས་རང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་གང་མངས་རྗོད་པའི་རེད་བར་ཡོད།། འདི་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡིན། བཀྲ་ཤེས་བདེ་ལེགས།
47 ༠༩༢༠༡༣༠༢༥༨
ཉིས་སྟོང་བཅུ་གསུམ་སྤྱི་ལུགས་ལོའི་གསར་ནང། དྲྭ་རྒྱའི་ལས་བྱས་རྣམས་དང་བརྩམ་བྲིས་ཚོར། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་སྲོལ་བཟང་གང་འཕེལ་སོགས། བརླབས་ཆེན་ཞབས་འདེབས་འདི་འདྲ་མཐོང་ཆོས་སུ། ཕན་ཐོག་ཡིན་པ་བོད་མིའི་བསྔགས་བརྗོད་འབུལ། དྲྭ་འབུ་འདི་རྣམས་བརྩོམ་མཁན་གནས་ཚོད་སོགས། རང་ནུས་གང་ཡོད་སྟབས་བདེ་བེད་སྤྱོད་བདེ། རང་དབང་གནང་བ་འདི་ལ་བཀའ་དྲིན་བསམ། གསར་འགྱུར་དུས་ཐོག་བཏང་བ་བཀའ་དྲིན་བསམ། བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་བ་བཀའ་དྲིན་བསམ། དགོངས་ཚུལ་བསམ་ཚུལ་མཆན་རིགས་གང་མང་བཀོད། མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་སྔར་མེད་ཡར་རྒྱས་སྐྲུན། བསྟོད་བསྔགས་འབུལ་ཆོག་ཕུལ་མཁན་གང་མང་གདའ། འབུལ་འོས་འདུག་ལགས་ད་ལན་དེ་ཙམ་འཐུས། ༄། བཀྲ་ཤིས་མུན་པའི་ཉེས་ཚོགས་རྒྱང་བསྲིངསནས། བདེ་ལེགས་འོད་ཀྱི་བོད་མིའི་བདེན་དོན་ཐོབ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གནའ་སྲོལ་བརྩོམ་རིག་བཞིན། དེང་གི་ཆར་ལ་སྤེལ་བཞིན་ཡུན་གནས་ཤོག།།།།།།།
46 ༡༥༢༠༡༢༠༨༣༨
དྲ་བ་འདི་ཇི་ཙམ་ཀློག་ན་དེ་ཙམ་གྱི་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ཐོས་རྒྱ་ཆེ་བ་འགྲོའི་འདུག། ཕྲན་ལ་མཚོན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ་པོ་འདུག་་་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་འདུག། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
45 ༠༦༢༠༡༢༢༠༣༠
ངས་ཀྱང་དྲྭ་བ་དེ་རིང་རང་མཇལ་སོང། དངོས་གནས་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག

ང་རང་ང་རང་ལ་དྲི་བ་སླེབ་སོང། ག་རེ་བྱས་ནས་འདིའི་མིང་ཙམ་ད་བར་མ་གོ་བ་རེད། རེད་་་་་སོ་སོའི་དོ་སྣང་མ་བྱས་ཙང་རེད། རེད་ཏེ་་་དྲ་བདག་ཚང་གི་ཡང་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱུང་མིན་འདུག བོད་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་གཞན་པ་ཚང་མ། ཁ་བརྡ་དང་དུས་བབ་ཐོག་འདུག འོན་ཀྱང་འདི་དོན་ཅི་རེད། གང་ལྟར་ཡག་པོ་འདུག
44 ༠༥༢༠༡༢༢༡༡༤
འབྲོང་ངུར་བསྟན་འཛིན་ལམ་བཟང་།
དྲྭ་ཚིགས་འདིས་རང་ཉིད་ལ་སྔ་ན་མེད་པའི་ཤེས་བྱ་མང་པོ་འཁོ་སྤྲོད་བྱས་སོང་ལ་རྩོམ་རིགས་ལའང་དུང་བ་སྐྱེ་རུ་བཅུགས་སོང་བས། ངའི་ངོས་ནས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་དུས་རབས་ཀྱི་བོད་མི་མང་ལའང་ཕན་ནུས་ཅི་ཆེ་བྱུང་ཡོད་པར་གོར་མ་ཆགས། དེར་བརྟེན་འདི་གའི་ལས་བྱེད་རྣམ་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡང་ཡང་ཞུ།
43 ༡༩༢༠༡༢༢༡༣༣
སྟོབས་རྒྱལ
དྲ་ཆི༹གས་འདི་དེ་རིང་གཞི་ནས་མཐོང་སོང་་དཔེར་ཡག་པོ་འདུག་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་
42 ༢༨༢༠༡༢༡༤༠༠
དྲྭ་ཚིགས་འདིར་དེབ་སྐྱེལ་མ་བྱས་སྔོན་ལ། རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གྱི་ཚིག་མཛོད་སོགས་ཕལ་ཆེར་བཅུ་ཙམ་ཡོད་སྐོར་ཞིག་འདུག་པས། ལམ་སང་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དེབ་སྐྱེལ་གྲུབ་ནས་ནང་དུ་འཛུལ་དུས། ཚིག་མཛོད་དག་ག་སོང་མི་འདུག་པས། དེའི་སྐོར་དྲྭ་བདག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས་ཞུ།
41 ༢༧༢༠༡༢༢༣༥༦
དེ་རིང་ཡོང་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་ཆ་རྒྱུན་ཞེ་དྲགས་མེད་ཚོད་ལྟ་ཡིན་ནོར་བ་འདྲ་བྱུང་ན་དགོངས་དག་ཞུ།
40 ༡༣༢༠༡༢༢༠༡༦
དྲྭ་བ་འདི་ཐེངས་མང་ཀློག་ཡིན་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག་ཐུག་རྗེ་ཆེ་ཞུ།།
39 ༡༣༢༠༡༡༡༣༥༨
དྲ་བ་འདི་བཀླག་པ་དང་པོ་ཡིན་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་
38 ༡༣༢༠༡༡༡༣༥༦
དྲ་བ་འདི་བཀླགས་པ་དང་པོ་ཡིན་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།
37 ༡༤༢༠༡༡༠༣༣༠
འགྲོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་ན་ཞི་བདེ་ལ་རྒྱབ་བསྐྱོར་ཞེས་དགོས་བ་ནི་མི་རིགས་ཞིག་གི་ཁྲག་དུ་འབབ་པའི་འེ་འགན་རེད་ངོ་ཚོ་བོད་པ་ཚང་ལ་མཚོན་ན་༸གོང་ས་མཆོག་གཙོས་བོད་མི་ཡོང་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བྲཙོན་བྱས་བཞིན་ཡོད་ཞི་བདེ་ལ་དགའ་པའི་གྲོགས་པོ་ཡོང་ཀྱི་འདི་ལ་རྒྱབ་བསྐྱོར་གནང་བར་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་སོང་
36 ༡༩༢༠༡༡༠༧༤༡
ཆོས་གྲོགས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་བཟང་ཁྱོད་ཀྱི་དྲ་ཚིག་ཡག་པོ་འདི་འདྲ་ཞིག་བཟོས་ཐུབ་པར་བསྔགས་བརྗོད་དང་རྟག་ཏུ་གནས་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།
35 ༢༢༢༠༡༡༡༠༠༣
བསམ་ཚུལ་གྱི་རང་དབ་ང་ནས་རང་དབང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་་ནང་ནི་གཅོ་བ་ོ་ཡིན་པས་དེ་ནས་སུས་གཏོར་ཤིག་བཏང་མི་ཉན།
བཀའ་ཁྲི་མཁས་དབང་དག་ལ་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་པ་ནི་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མི་འདྲའི་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་གི་ལེའུ་གསར་པ་ཞིག་རེད་མ་རེད།
སྲིད་དོན་གྱི་ལས་ཀ་དང་མཁས་དང་བར་གྱི་འབྲེལ་དེ་ཅི་ཙམ་ཞིག་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནམ། ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོའི་བློ་ལ་བོད་སྤྱིའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པ་ལས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་གུ་ཡངས་པོའི་སྲིད་དོན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་འཆར་བཞིན་པ་དེ། མ་འོངས་པའི་བཀའ་ཁྲི་འོས་བསྡུ་སྐབས་སུ་རྣམས་པ་དེ་མུ་འཐུད་ཐུབ་བམ།།
33 ༡༤༢༠༡༡༠༢༡༧
བཀྲིས་བདེ་ལེགས། རྣམ་པ་ཚོས་བོད་ཡིག་གི་དྲ་ཚིག་འདི་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་བ་དེ་ནི་རང་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཡར་རྒྱས་དང་སྲུང་སྐྱབས་ཀྱི་རློབ་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངས་འདི་ནས་དྲ་རྒྱ་འདི་ལས་བྱེད་པ་ཚོར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།།
དྲ་ཚིག་འདི་དཔེ་མི་སྲིད་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་འདུག དང་དུས་ཕྱིའི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཡིག་ཐོག་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅིག་ཤིས་རྟོགས་བྱུང་ཐུབ་གི་འདུག་ལ། ལྷག་པར་དུ་བསམ་ཚུལ་འབྲི་བ་ལ་ཆ་སྐྱེན་གང་ཡང་མི་དགོས་པར་ཐད་གར་རང་དབང་གི་འབྲི་ཆོག་གིན་འདུག མ་ཟད་དུས་བབ་དང་བང་ཆེན་སོགས་ལས་འདིའི་ཐོག་གསར་འགྱུར་མགྱོག་པོར་འགོད་ཐུབ་གི་འདུག འདི་ནི་ལས་བྱེད་པ་པོ་ཚོར་རག་ལས་པ་ཞིག་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྗེ་ཆེ།
དེང་རབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་་མདོར་ན་བཟང་གཟོང་གི་འཕྲུག་ཆ་དིད་ལ།། ལོ་ཟླ་ཡི་འགྱུར་ལྡོག་མང་ད།། སྤྱན་ངན་གྱོ་གོ་ཆག་མང་བ།། འདུ་འཛོན་གྱོས་འཕྲུག་ཆ་དོད་པ།།
རྣམ་པ་ཚོར་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གསར་ཁང་གིས་རྒྱ་ཡིག་གི་གསར་འགྱུར་དྲ་རྒྱ་གསར་པ་ཞིག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་འདུག ད་ལྟ་གཟིགས་ཆོག་ཆོག་རེད་འདུག ཁ་བྱང་འདི་རེད། www.potalapost.com
29 ༢༤༢༠༡༡༢༢༣༧
མཁར་སྒང་བསོད་ནམས་དབང་ལྡན།
དྲ་བ་འདི་འདྲ་ཞིག་གཉེར་བ་ལ་སྙིང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ། རྒྱུ་མཙན་ནི་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་མང་དག་ཅིག་གིས་དངོས་སུ་ལོངས་སྤྱོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པས། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀ་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་ཕན་ཐོགས་ཤིག་འོང་ངེས་ཡིན་པས་སོ། །སླད་མར་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་ལས་འདི་ལ་འཇུག་རོགས་གྱིས།
28 ༡༩༢༠༡༡༡༥༥༦
དྲ་རྒྱ་དོ་དམ་པ།
ཡིག་གཟུགས་འགྱུར་བའི་གནད་དོན་ནི། གཅིག་བྱས་ན་ཡི་གེ་དེ་ཧིན་གཟུགས་དང་། སྨོན་ལམ་གསུམ་པ་ཡན། ཡང་ན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཅིག་གྱུར་ཨང་ཡིག་སྒྲིག་མེད་པའི་ཡིག་གཟུགས་དཔེར་ན། སྨོན་ལམ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ། TCRC བཅས་གང་རུང་ཡིན་ལས་ཆེ། བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡིན། ཏག་ཏག་ཅིག་བཤད་ཐུབ་མ་སོང་།
27 ༡༩༢༠༡༡༡༤༠༣
ངས་མཁོ་སྤྲོད་ཞེས་པའི་བསམ་ཚུལ་ནང་དུ་ང་ཕོད་
པས་རྩོམ་པའི་༡༩༥༩ལོའི་དོན་རྐྱེན་གྱི་བྱུང་གཞི་ངོ་མའི་སྐོར་ཞེས་པ་དེ་བཀོད་ནས་དྲ་གྲོགས་ཚོའི་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་སྙམ་རུང་ཡེ་གེར་འགོད་སྐབས་ཡིག་གཟུགས་འགྱུར་སོང་བས་ལྟ་མི་ཐུབ་པ་བྱུང་བས་གནད་དོན་གང་ལ་རག་ལས་པ་རེད་ལགས་གསུངས་དུ་གསོལ།
ལ་རྒྱ་ཁ་ནས་མ་བཤད་སྔོན་རང་ལ་ལ་རྒྱ་རང་ལ་ཡོད་མེད་གཟིགས་ཤིག
ངས་ཁ་སང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཙམ་ཞིག་བྲིས་ཡིན་ཏེ་དེ་རིང་དྲ་ངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པར་བལྟས་ན། དྲ་གཞོང་འདི་ལའང་ད་དུང་དམངས་གཙོའི་ཐོབ་ཐང་རག་མེད་པ་འདྲ།
24 ༠༥༢༠༡༠༡༦༤༩
ནམ་གྱི་ཚེ་རང་རིགས་དང་སྐད་ཡིག་སོགས་དོ་སྣང་ངམ་སེམས་ཤུགས་གནང་བ་མཐོང་ཚེ་སེམས་གཏིང་ནས་མོས་གུས་དཔག་མེད་མཆིས།།
དངོས་གནས་ཡག་པོ་འདུག་ཐུགས་རྗེ་ཆེ
22 ༡༧༢༠༡༠༡༢༠༡
ལ་རྒྱ་དང་སྐད་ཡིག་ནི་མི་རིགས་ཤིག་གི་སྲོག་རྩ་ཡིན།
21 ༡༢༢༠༡༠༡༣༡༢
ཁྱེད་ཅག་གི་ཐུགས་རྗེ་དངོས་གནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ།
དེ་རིང་ངས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་བཞྀན་ཡོད། དངོས་ནས་ཡག་པོ་རེད། ཤམ་བྷ་ལ་ཕོ་ཉའི་དྲ་རྒྱ་འདིས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ཚོ་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ངེས་རེད།
19 ༠༨༢༠༡༠༡༣༥༧
གཞི་འདྲ་ཡག་པོ་འདུག ང་རང་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་སྦྱོང་བཞིན་ཡོད་།
མི་རིགས་ཤིག་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རིག་གནས་ཁོར་ཡུག་ཅིག་མེད་དུས་དེའི་ཡིག་རིགས་དེའང་གསོན་ཤུགས་མེད་པ་རེད་འདུག འདི་རུ་གསོན་ཤུགས་ལྡན་པའི་རང་དབང་ལུང་པའི་དྲ་གནས་འདི་མཐོང་བས་སེམས་དེ་རྐང་གི་ཁོང་ནས་དགའ་བོ་བྱུང་།
དེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་འདིར་ཧ་ཅང་གི་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་བོད་སྐད་དུ་གློག་ཀླད་ཞེས་འབོད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་འདིའི་རྒྱུད་ནས་བོད་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་དར་སྤེལ་གྱི་སླད་དུ། ད་དུ་བོད་ཡིག་ལ་དགའ་བའི་གཞོན་ནུ་དག་གིས་རང་གི་སྐད་ཡིག་གི་ལམ་ནས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་སའི་རིག་པའི་གླིང་གར་ཞིག་སྟེ། ཤམ་བྷ་ལ་ཡི་ཕོ་ཉ་ཞེས་་པ་འདི་གསར་བསྐྲུན་ཟིན་པར་བསྔགས་བརྗོད་དང་། རྗེས་ཕྱོགས་སུ་ཡུན་གནས་དར་སྤེལ་གྱི་སླད་དུ་སྒོ་ཀུན་ནས་འབད་འབུངས་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་བཅས།།
16 ༠༩༢༠༡༠༡༡༤༥
དྲ་ཚིགས་འདི་མཐོང་བས་སེམས་དགའ་བོ་བྱུང་སོང་། ནམ་ཞིག་རང་བཞན་གཉིས་སྐྱིད་པའི་བདེན་མཐའ་ཞིག་གསལ་རྒྱུ་ཡོད་ན་དེ་ལས་དགའ་བ་མེད།
སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོ་འཕར་སོང་།
15 ༠༤༢༠༡༠༡༢༠༦
དེ་རིང་དྲཱ་རྒྱ་འདིའི་ནང་དུ་ཐེངས་པོ་འཛུལ་བ་ཡིན། འདི་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འཐུས་སྒོ་ཧ་ཅང་ཚང་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐོང་སོང་། དེས་ན་འདི་དག་ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཡོད།
14 ༠༤༢༠༡༠༡༡༤༥
ཁྱེད་ཅག་གི་དྲ་བ་མཐོང་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་བྱུང། འདི་འདྲའི་དྲ་གནས་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་དགོས་ངེས་རེད། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རོགས་ཞུ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།
13 ༠༣༢༠༡༠༠༡༢༩
འབའ་པ་སྐལ་བཟང་འཕྲིན་ལས། ་ ་
རྩོ་སྒྲིག་པ་མཆོག་ལ་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུར། མ་འོངས་པར་ཤམྦྷ་ལའི་ཕོ་ཉ་ཞེས་པའི་གསར་ཤོག་ཅིག་འདོན་ཐུབ་ན་ངོ་མ་ཡག་ས་རེད།
12 ༡༨༢༠༡༠༡༦༠༧
ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉ་ཞེས་པའི་དྲ་གནས་འདི་ནི།
རྒྱུ་སྐར་དབུས་ནས་ཉ་རྒྱས་གྱི་ཟླ་བ་ཞིག་དང་འདྲ་བར། ངས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།།
11 ༢༨༢༠༡༠༡༡༤༥
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་གྲངས་མེད་ཞུ།
10 ༡༤༢༠༡༠༡༡༤༠
དང་ཐོག་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་ངའི་ཤ་ཉེ་ཞིག་གིས་ངོ་སྤྲོད་འོག་གཞི་ནས་དྲ་རྒྱ་ལེགས་པོ་འདི་དང་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་ཐོབ་དྲ་སྒྲིག་ཇུས་བཀོད་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་འདུག་ཡིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་དྲ་ངོས་འདི་དྲ་རྒྱ་ཆེ་ཁག་གམ་དྲ་རྒྱ་ཆེས་སྔར་ཐོན་འདི་དག་གི་སྟེང་དུ་ཁྱབ་སྤེལ་ངོ་སྥྲོད་བྱས་ན་ཧ་ཅང་ལེགས་སམ།
9 ༡༩༢༠༡༠༡༥༤༡
མཁྱེན་ལྡན་གྱི་གྲོགས་པོ་ཚོ།
ཁྱེད་ཅག་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ལས་སྐལ་ཕྲག་ཏུ་བླངས་ཏེ་ཤམ་བྷ་ལ་ཞེས་པའི་དྲ་རྒྱ་པུན་སུམ་ཚོགས་པོ་དེ་འདྲ་ཞིག་གཉེར་བཞིན་པར་དགའ་སྤྲོ་རབ་ཏུ་བརྟས། བཀྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངོ་མ། དེང་དུས་འཕྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་ཉིན་རེར་ནས་ཉིན་རེར་འཕོ་་བསྒྱུར་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བའི་དུས་འདིར། བོད་སྐྱད་ཀྱི་ལམ་ནས་དྲ་རྒྱ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིན་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་རང་རེད་སྙམ། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་སོགས་ལ་དགེ་མཚན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སྤྱད་ལ་ཡིད་སྨོན་དང་སླད་ཕྱིན་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་བཞིན་གདའོ།། །།
མི་རིགས་སྐད་རིགས་ཀྱི་བྱ་བཞག་ལ་ཐུགས་ཁུར་གནང་མཁན་དག་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བྱེད་ཀིན་ཡོད།
7 ༡༩༢༠༠༩༡༧༣༨
ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག མ་ཚད་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་རེ་ཆེ།
6 ༡༩༢༠༠༩༡༧༡༨
གྲོགས་པོ་ཚོ་མྱུར་དུ་ཕེབས་དང་། ཁྱོད་ཅག་གི་སླད་དུབཀོད་ལེགས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་་སྒེར་གཉེར་དྲ་རྒྱ་ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉ་ཞེས་པ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་འདུག་པས། སྐུ་ཉིད་མྱུར་དུ་ངེས་ཕེབས་ཡོང་བ་མཁྱེན།
5 ༡༩༢༠༠༩༡༦༥༡
གྲོགས་པོ་ཚོ། ཕེབས་དང་། ཤམ་བྷ་ལའི་དྲ་རྒྱ་འདི་ཅི་འདྲའི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་རེད། ཁྱོད་ཉིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྒེར་གཉེར་དྲ་རྒྱ་འདི་འདྲའི་ཡག་པོ་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་འདུག་པས། གྲོགས་པོ་ཚོ་མྱུར་དུ་ཕེབས།
4 ༡༨༢༠༠༩༡༤༡༡
ང་ཚོས་རང་དབང་དགོས་ཞེས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་སྒྲོག་གི་ཡོད་ཀྱང་། ང་ཚོ་རང་ཉིད་ལ་དབང་བའི་བོད་ཡིག་དང་། བོད་སྐད་ནི་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་ཧ་ཅང་དཀོན་པའི་དུས་འདིར། གྲོགས་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དེ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་༼ ཤམ་བྷ་ལ ༽ རུ་བོད་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་འཛམ་གླིང་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོར་རྒྱང་ལྟ་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད་མི་བུ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་ཀྱང་འབྲི་ཆོག་པའི་༼ ཕོ་ཉ ༽ ཞིག་བཟོས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་་་་་ཞུ། །
དྲ་བའི་ངོས་དང་དེའི་བཀོད་པ་སོགས་བློ་འབབ་ཅིག་འདུག་ལ། ཕྱིན་གསར་བརྗེ་མགྱོགས་པ་ཉིན་འཕྲིན་ཉིན་ལ་ཐོན་པ་ཞིག་བྱུང་ན་དགའ་རབ་ཆེ།
2 ༠༣༢༠༠༩༡༥༡༧
མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་དུ་གནས་པར་ཤོག་ཞུས་པ་ཡིན
1 ༢༢༢༠༠༩༢༣༥༧
དྲ་རྒྱ་འདི་དངོས་གནས་ཚད་ལྡན་ཞིག་མཐོང་སོང་་་་་་བཀའ་དྲིན་ཆེ་་་་་་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིགས་གཞུང་ལ་ཞལ་འདེབས་གནང་བ་་་་་རྗེས་སུ་མཇལ་ཡོང་