དྲང་བདེན་གྱི་ཚེ་སྲོག

དྲང་བདེན་གྱི་ཚེ་སྲོག་ཅིག་ཡོད་ན། འཛམ་གླིང་འདི་ཞི་བདེའི་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་ངེས། འདི་ནི་སེམས་ཁོང་གི་སྐད་ཆ་ངོ་མ་ཞིག་ཡིན་པར་སྨོན།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ངའི་རྒྱ་ནག ངའི་བོད། ངས་བར་འདུམ་ཡང་ང་ཚོང་བ་ཞིག་ཏུ་འབོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།