ཤམ་བྷ་ལ་ཕོ་ཉའི་གསར་ཁང་ལ་འཚམས་དྲི་ཞུ།

ཤམ་བྷ་ལ་ཕོ་ཉའི་གསར་ཁང་ལ་སྤྱི་ལོ་གསར་པར་འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་གྲངས་མེད་ཞུ།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་བརྩེ་བའི་ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།