བསམ་ཚུལ་ཙམ།

འཛམ་གླིང་རྒྱལ་པོས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཚུར་ཞུས་ན་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་ངན་དེ་ཚོས་ཕྱི་སྣུར་རྒྱག་རྒྱུ་འདི་ངོ་མ་དགོད་བྱེད་རེད་ཡ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཆར།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།