ལོ་གསར་འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས

རང་གི་ཡི་གེ་ཡག་པོ་དཔེ་འདྲ་བྲེས་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ལོ་གསར་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།