མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཇུས་གཏོགས་མ་བྱེད།

ཀརྨ་མ་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཀློགས་སམ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་སམ། བཀའ་རྒྱུད་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐོར་གྱི་རྙོག་དྲ་ཨེ་ཤེས། ལོ་ཆུང་གི་བྱིས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ན། བྱིས་པ་རྣལ་མ་ཞིག་བཙལ་ནས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་གསན་བསམ་གནང་ཆོག ངེས་དོན་བོད་སྤྱི་ལ་ཕན་པ་ཞིག་དགོས་ན་བོད་མིའི་སྤྱིའི་འདོད་འདུན་དད་མོས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་། སྤྱིར་དོན་ཆེན་འདི་འསྲ་ཞིག་ལ་བྱིས་པ་འིལག་རྩེད་མ་བྱེད་ཅིག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཀརྨ་པ་མཆོག་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་གནང་འདོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།