ཀརྨ་པ།

མགོན་པོ་ལགས། སེམས་ནང་གི་སྐད་ཆ་ཕྱིར་བཏོན་པ་ཡག་པོ་རེད། ཁྱེད་རང་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན་མིན་ལ་གནད་འགག་མེད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཀརྨ་པ་མཆོག་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་གནང་འདོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།